Loading...

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Obriga de segredo e confidencialidade

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (en diante CEESG), titular do presente portal, como responsable do tratamento informas ás persoas usuarias deste sitio Web da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar ao CEESG os datos persoais que se lle poidan requirir ou que se poidan obter da persoa usuaria con ocasión da subscrición ou contratación de calquera dos servizos ofertados polo CEESG a través do mesmo. Os datos persoais serán tratados de maneira confidencial e de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas e a LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e serán incorporados á correspondente operación de tratamento do CEESG.

Temos implantadas todas as medidas técnicas, organizativas e legais necesarias para evitar a súa alteración , perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía e a natureza dos datos almacenados. O persoal e/ou voluntariado do CEESG están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información a que houbesen tido acceso por razón do seu posto.

Aínda que nas transmisións de datos a través de internet ou dende unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, o CEESG dedica os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procidimental para garantir a máxima protección dos seus datos.

Entre as medidas que utilizamos inclúense as seguintes:

 • Limitar o acceso ós seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención ás tarefas que realizan.
 • Como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recollidos.
 • Almacenar os datos máis sensibles (como os bancarios) só en formato cifrado.
 • Instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”.
 • Monitorizar habitualmente os accesos ós sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

O CESGA resérvase o dereito de modificar a presente política de privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servizos prestados no portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.

Responsable do tratamento

 • Denominación social:  Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
 • CIF:    Q1500270B
 • Domicilio social        Rúa Lisboa 20 baixo C, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña
 • Teléfonos de contacto:   981552206
 • Dirección de correo electrónico:  ceesg@ceesg.gal
 • DPO: dpo@protexdat.com

 

Finalidades

 • DATOS RECOPILADOS POR EL SERVIDOR WEB: Los datos personales recopilados por el servidor web estarán sujetos a procesamiento automatizado e incorporados a la operación de tratamiento «WEB» que legitima su obtención.

Categorías de datos:

 • Versión del navegador
 • Versión del sistema operativo
 • Dirección IP
 • Interfaz de usuario
 • Idioma Navegador

 

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta contactando a través dos medios postos a súa disposición (artigo 6.1 letra a do RGPD).

Previo ao tratamento dos datos persoais, o CEESG obtén o consentimento expreso e inequívoco do titular dos datos persoais en base a un interese lexítimo da persoa usuaria, quen por medio da marcación  das casillas de consentimento informado correspondentes e a entrada de datos nos distintos campos aceptan, expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesario para atender a súa petición por parte do CEESG. A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

Si se produce solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas do mesmo (Artigo 6.1 letra b do RGOD).

Tamén existe a lexitimación a través da vía do interese do titular da páxina web ou da persoa usuaria (artigo 6.1 letra f do RGPD).

Comunicación dos datos

Os datos derivados do contacto e/ou a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obriga legal.

Conservación dos datos

Os seus datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a cal se recolleron. Se os seus datos se utilizan para varias finalidades que nos obrigan a conservalos durante diferentes prazos, aplicaremos o prazo de conservación máis largo e en todo caso conservaranse durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos.

Dereitos das persoas interesadas

Calquera persoa ten dereito a acceder ós seus datos persoais, a actualizados, rectificar os datos inexactos, solicitar a súa supresión, portabilidade ou limitación do tratamento, en cuxo caso unicamente conservaremos os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén poden oporse ao tratamento dos seus datos e a elaboración de perfís baseados no tratamento automatizado dos seus datos.

Os interesados teñen dereito a revogar o consentimento prestado en calquera momento.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ao tratamento de datos persoais no entorno online os interesados teñen dereito ó esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

As persoas usuarias poden exercer os seus dereitos por medio de escrito postal dirixido ao Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia con enderezo na Rúa Lisboa, Nº20 baixo, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña ,  a  través del correo electrónico ceesg@ceesg.gal ou a través do delegado de protección de datos no correo  dpo@protexdat.com.

Si considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Redes sociais

Contamos con perfís corporativos en redes sociais, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos seus datos de seguidores, fans, subscritores, comentarios e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo con ditos datos, será como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar aos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivera puntual e expresamente o consentimento da persoa usuaria para dito cometido. Cando debido a propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal de este, comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin e na medida das súas posibilidades.

Contido aportado polas persoas usuarias

Nas Redes Sociais, formularios, Bloges e similares instrumentos as persoas usuarias poden realizar comentarios. Toda a información e comentarios que se reciban considéranse cedidos a título gratuíto. A persoa usuaria non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

O titular da páxina resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles que non esteen relacionados co contido da entrada na que se efectúa o comentario, os que vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito á honra, a propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, o orde social ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultaran ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. Quen envíe un comentario é responsable de aportar contidos lícitos e das responsabilidades que por calquera índole poidan sufrir, incluíndo as eventuais indemnizacións. En calquera caso o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polas persoas usuarias a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.

Tampouco se recomenda o envío publicitario de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas. Si a persoa usuaria inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto aos seus pode exercer os dereitos consignados no apartado anterior.

Contactos en Redes Sociais

Finalidades do tratamento en Redes Sociais

 • Relacionarnos contigo, informarte sobre os servizos/produtos e novidades do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e crear unha comunidade de seguidores.
 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude ou tramitar a túa petición.

Lexitimación en Redes Sociais

Establécese en virtude da relación contractual no entorno da Rede Social na que se cree a páxina ou perfil conforme as súas políticas de privacidade:

Tempo de conservación dos datos persoais en Redes Sociais

Só podemos consultar ou dar de baixa os teus datos en función do perfil e da forma que nos permite a rede Social. Trataremos os datos o tempo que sexas unha persoa seguidora, amiga ou lle des a “me gusta”, “seguir” ou botóns similares.

A rectificación dos teus datos persoais ou a restrición da información ou publicacións que compartas debe realizala  a través da configuración do teu perfil ou persoa usuaria da propia Rede Social.

Datos persoais de terceiras persoas

Como norma xeral só tratamos os datos que nos faciliten os titulares. Si nos aportas datos de terceiros previamente deberas informar e solicitar o seu consentimento a ditas persoas, quedando exento o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Datos de menores

Non tratamos datos de menores de 14 anos, polo que se non tes esa idade non nos facilites os teus datos ou os de terceiros que non alcancen dita idade. O Colexio de Educadoras e Educadores Socias de Galicia exímese de calquera responsabilidade polo incumprimento desta cláusula.