Loading...

COLEXIACIÓN

Cotas colexiais

COTA DE ALTA

 

A cota de alta págase no momento de solicitar a colexiación. Debe ingresarse na conta bancaria do Ceesg e anexar o xustificante xunto co resto de documentación.

  • Xeral: 65 €.
  • Redución para persoas tituladas recentemente: Gratis no curso inmediatamente seguinte ao do remate dos estudos.

 

COTA DE MANTEMENTO COLEXIAL

O colexio emitirá dous recibos ao ano para o cobro da cota de mantemento colexial, a través de domiciliación bancaria.

Estes cobros fanse por semestre adiantado (a finais dos meses de xaneiro e de xullo).

 

Cotas colexiais 2022

 

Tipo de cota Contía semestral* Documentación a presentar no Ceesg
Xeral 73,34 € Ningunha
Bonificada por desemprego

Aplicable tamén a pensionistas, estudiantes que non traballan, situación de excedencia por coidado de fillas/os, situación de impago continuado de salarios, e colexiadas/os que non residen no estado español. Ou situacións equivalentes acreditadas.

36,67 €
Copia da tarxeta de demandante de emprego, ou acreditación pertinente segundo cada situación.
En cobros sucesivos hai que enviar a mesma documentación actualizada dentro do prazo que se estableza (non é necesario volver a enviar a solicitude).
Bonificada por salario inferior ao mínimo interprofesional (SMI) 55 €
Copia do certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social acreditativo da/s última/s Base/s de Cotización.
En cobros sucesivos hai que enviar unha copia actualizada do certificado dentro do prazo que se estableza.

 

* Estas cotas incrementaranse anualmente segundo o IPC (acordo aprobado na Asemblea Xeral do Ceesg do ano 2017).

* Cotas conxeladas nos exercicios 2021 e 2022 (acordo aprobado na Asemblea Xeral do Ceesg do ano 2021)

COTA DE AMIGA/O DO CEESG

 

20 € por curso académico.

Poden darse de alta como amigas as e os estudantes de Educación Social. Máis información.
As cotas de Amigas/os do Ceesg aboadas durante o período estudiantil serán descontadas das cotas do Ceesg, sempre que a colexiación se formalice no curso seguinte, e ata un límite de 80€.
Están exentas de pagar a cota as e os estudantes que colaboren co Ceesg como dinamizadoras/es do PIC.

COTA POR EMISIÓN DE CERTIFICADOS

 

30€ por emisión de certificados a persoas non colexiadas (acordo da Asemblea Xeral 2023)

COTA POR TRASLADO DE EXPEDIENTE

 

20€ por traslado de expediente a outro colexio profesional de Educación Social.