Educación Social: dignidad y derechos, en tiempo de pandemia. Novo número da Revista RES.

Educación Social: dignidad y derechos, en tiempo de pandemia. Novo número da Revista RES.

Eleccións á Xunta de Goberno do Ceesg

Eleccións á Xunta de Goberno do Ceesg

Camiña con nós. CAMPAÑA DE COLEXIACIÓN

Camiña con nós. CAMPAÑA DE COLEXIACIÓN

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

Consulta pública do Proxecto de Lei de Servizos Sociais

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 abriu período de Consulta Pública Previa para o Proxecto de Lei de Servizos Sociais.

O CGCEES, como entidade representante da Educación Social a nivel estatal, realizará as súas achegas, e o Ceesg, como entidade integrante do CGCEES fará propostas a incluír nesas achegas.

As colexiadas e colexiados que desexedes enviar as vosas propostas e observacións, podedes facelo asisinto á sesión virtual grupal que organizaremos proximamente (semana do 24 de xaneiro) da que informaremos nos próximos días por aviso en liña, e tamén enviando as achegas a servizos.colexiais@ceesg.gal (prazo máximo: 2 de febreiro)

As achegas deberán ser concretas, claras e precisas para incorporar á futura norma, en liña coa demanda indicada no texto da consulta pública, non reflexións.

Ver información na web do Ministerio.

Consulta pública do Proxecto de Lei de Servizos Sociais
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Técnica/o de orientación e prospección laboral
 • Educador/a social
 • Axente de desenvolvemento local
 • Educador/a social
 • Técnica/o de integración
 • Orientador/a profesional para a inserción
 • Orientador/a profesional para a inserción

  Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

  Novas ofertas de emprego
  Selección de expertas/os en Xuventude

  Facemos unha preselección de persoas expertas en xuventude.

  O CGCEES vai seleccionar tres educadoras/es sociais que proporá á Federación de Municipios e Provincias (FEMP) para a súa participación na avaliación de proxectos de xuventude presentados a dita Federación por parte de entidades locais de todo o estado.

  As persoas candidatas a realizar esta valoración deben ser educadoras/es sociais actualmente en activo, con traxectoria profesional acreditada e actual en Políticas de Xuventude no ámbito local.

  Como postularse?

  Os colexios profesionais dos distintos territorios farán a preselección de ata dúas persoas, e o CGCEES fará a valoración e selección final.

  Se respondes a este perfil e che interesa a proposta, envía o teu CV (en castelán, xa que poderá ser derivado ao CGCEES e á FEMP) xunto o documento de autorización de cesión de datos a servizos.colexiais@ceesg.gal.

  Prazo: ata o 28 de decembro ás 14:00 h., indicando no asunto ‘Expertas/os Xuventude FEMP’.

  Os CV das persoas preseleccionadas polo Ceesg serán enviados ao CGCEES para que os valoren, xunto cos recibidos por parte dos colexios profesionais doutros territorios.

  IMPRESCINDIBLE colexiación no Ceesg.

  Selección de expertas/os en Xuventude
  Formación en liña gratuíta: detección e intervención en racismo e xenofobia, normativa de estranxeiría

  Un dos traballos a desenvolver polas persoas profesionais do ámbito social, pasa por recoñecer e denunciar aquelas situacións de vulneración de dereitos nas que nos vemos envoltas no día a día laboral. Esta actividade formativa, impartida por SOS Racismo Galicia, está dirixida a profesionais ou futuras/os profesionais do eido social para facilitar pautas que axuden a detectar a vulneración de dereitos nos procesos cotiáns, así como as diferentes ferramentas que temos a noso alcance como profesionais para intervir e/ou denunciar.

  Ademais, nesta sesión abordaranse tamén as recentes modificacións do regulamento de estranxeiría, a as súas implicacións para as/os menores migrantes non acompañadas/os.

  Poden participar na formación educadoras e educadores sociais colexiadas do Ceesg, así como estudantes ‘amigas/os do Ceesg’

  A inscrición é gratuíta, sendo necesario inscribirse previamente no formulario dispoñible na nosa web (IR AO FORMULARIO)

  Prazas limitadas. Unha vez cubertas, conformarase unha lista de agarda por se houbese anulación de inscricións.

  Data: martes 14 de decembro.

  Horario: 17:00-19:00 h.

  Modalidade: En liña a través de Jitsi Meet (enviarase enlace o día anterior á formación)

  Formación en liña gratuíta: detección e intervención en racismo e xenofobia, normativa de estranxeiría
  Próximo cobro de cotas colexiais

  No mes de xaneiro pasarase o cobro de cotas colexiais (correspondente ao primeiro semestre 2022)

  Recordamos que existe a posibilidade de beneficiarse de cotas reducidas (por desemprego, residencia no estranxeiro, salario inferior ao SMI ou situacións análogas)

  Quen queira acollerse a este tipo de cotas, debe presentar a documentación pertinente ata o día 23 de decembro, por correo-e a ceesg@ceesg.gal. A confirmación por parte do Ceesg farase no prazo máximo de 15 días dende a recepción, e o cobro ordearase na segunda quincena de xaneiro.

  Documentación a presentar:

  • No caso de desemprego, tarxeta de demandante de emprego actualizada.
  • No caso de salario inferior ao mínimo, informe de bases de cotización da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • Para outras posibles situacións, consultar co Ceesg.

  Se no cobro anterior non te beneficiaches de desconto, recorda enviar xunto coa documentación xustificativa a solicitude de cota semestral bonificada

  IMPORTANTE: Se xa recibiches confirmación da recepción ou aínda non se cumpriron 15 días dende que a enviaches, non volvas enviala. Grazas.

  Próximo cobro de cotas colexiais
  Preguntas frecuentes sobre as eleccións do Ceesg

  A partir de febreiro de 2022 comezará unha nova lexislatura de goberno no Ceesg, cun equipo de persoas (a Xunta de Goberno) que debe ser elixido democraticamente, e que dirixirá o colexio durante os vindeiros catro anos.
  A continuación aclaramos as principais dúbidas sobre este proceso:

  QUE FAI A XUNTA DE GOBERNO?
  A Xunta de Goberno é responsable do funcionamento da entidade, pois é o órgano que toma as decisións estratéxicas e deseña as políticas e liñas de traballo.

  ONDE E CANDO SERÁN AS ELECCIÓNS Á XUNTA DE GOBERNO?
  O 19 de febreiro de 2022, de 10:00 a 12:00 h.
  En Santiago de Compostela, na Casa das Asociacións de Cornes. Rúa Manuel Beiras, 3 - ver localización)

  QUEN PODERÁ VOTAR?
  Todas as persoas colexiadas que estivesen en pleno uso dos seus dereitos o día anterior á convocatoria oficial de eleccións (25 de novembro de 2021). O censo electoral pode consultarse na sede do Ceesg ou na web.

  PÓDESE VOTAR POR CORREO?
  Si. Xunto coa notificación de proclamación de candidaturas válidas, recibirás información detallada de como facelo, así como o sobre e papeletas oficiais. Recorda actualizar o teu enderezo postal se cambiaches de domicilio e aínda non o notificaches ao Ceesg.

  PODO DELEGAR O MEU VOTO?
  Non. A delegación de voto só pode facerse para a participación nas Asembleas colexiais, pero non para as eleccións.

  QUEN PODE PRESENTAR CANDIDATURA?
  Todas as colexiadas e colexiados que estivesen en pleno uso dos seus dereitos o día anterior á convocatoria oficial das eleccións, excepto para poder optar aos cargos de Presidencia e de Tesourería, casos nos que se esixe, como mínimo, un ano de colexiación.

  COMO SE PRESENTA UNHA CANDIDATURA?
  Cada candidatura constará dunha lista pechada e completa cos nomes das candidatas e candidatos, especificando aquelas/es que opten á Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesouraría, e dun mínimo de 5 e un máximo de 15 vogais. Poden presentarse ata o día 27 de decembro de 2021 a través dun escrito dirixido á Xunta de Goberno.

  CANDO SE COÑECERÁN AS CANDIDATURAS VÁLIDAS?
  O 10 de xaneiro de 2022, mediante notificación e publicación no Taboleiro de Anuncios do Ceesg e na web.

  QUE PASA SE SÓ SE PRESENTA UNHA CANDIDATURA?
  Mantéñense as eleccións o día e hora fixados. Neste caso, as papeletas recollerán a opción de voto favorable, desfavorable ou en branco. De seren os votos negativos maiores que os positivos, volverase abrir o prazo de presentación de candidaturas e, transcorrido este, se non existisen máis candidaturas, a candidatura primeira será proclamada.

  QUEN COMPOÑERÁ A MESA ELECTORAL?
  A mesa electoral estará constituída por unha/un presidenta/e, dúas/dous vogais e unha/un secretaria/o, designados por sorteo entre as persoas electoras. Tamén se elixirán 2 suplentes para cada cargo da mesa electoral. Designaranse por sorteo público entre todas as persoas con dereito a voto (excepto as persoas candidatas) O sorteo realizarase o día 19 de xaneiro de 2022 ás 10:00 h. na sede do Ceesg.

  COMO SE EFECTUARÁN AS VOTACIÓNS?
  Os votos deben efectuarse coas papeletas e sobres oficiais emitidas polo colexio. No momento de votar será necesario identificarse na mesa electoral co carné de colexiada/o ou DNI, e depositar o voto nunha urna precintada.

  ONDE PODO ATOPAR TODA A INFORMACIÓN?
  Toda a información sobre o proceso electoral regúlase nos estatutos do Ceesg, e está reflexada na convocatoria de eleccións.
  A documentación que se vaia xerando relacionada co proceso electoral, publicarase na web do Ceesg, sección ‘Transparencia > Eleccións 2022’


  DATAS CLAVE

  2021
  • 2 de outubro: Acordo da Xunta de Goberno da celebración de eleccións.
  • 26 de novembro: Envío da convocatoria de eleccións. Publicación do censo.
  • 27 de decembro: Fin do prazo de presentación de candidaturas.
  2022
  • 10 de xaneiro: Proclamación de candidaturas válidas.
  • 19 de xaneiro: Sorteo público para a elección de integrantes da mesa electoral.
  • 19 de febreiro: Votación.
  Preguntas frecuentes sobre as eleccións do Ceesg
  O Ceesg, un ano máis en Negro contra as Violencias Machistas

  Un novembro máis, desde o Colexio de Educadoras e Educadores sociais de Galicia, Ceesg, sumámonos á campaña ‘En Negro contra as violencias’, participando desde a sororidade nesta acción colectiva de visibilización, sensibilización social e reivindicación xunto a outras 500 entidades.

  Desde Fiadeiras, Grupo de traballo do Ceesg, queremos facer fincapé no feito de que máis alá da punta do Iceberg, o lema e a imaxe da campaña deste ano, a violencia machista é un fenómeno universal; está presente en tódalas sociedades, e ten un carácter estrutural, simbólico e social. Isto é, situámonos ante un sistema perfectamente organizado, o patriarcado, que emprega a violencia nas súas diversas manifestacións (física, emocional, económica, sexual, social…) para garantir o mantemento da dominación dun grupo humano sobre outro; neste caso dos varóns sobre das mulleres e nenas, pero tamén, de certos homes sobre outros.

  Non debemos esquecer que a desigualdade de xénero é o contexto no que agroma a violencia, que se converte ao mesmo tempo en causa e consecuencia dese desequilibrio no valor da vida humana en función do seu sexo.

  Desde a óptica da intervención socioeducativa cómpre…

  • un maior compromiso no ámbito da prevención e sensibilización social, poñendo en énfase o papel que a educación social ten no proceso de xerar accións diversas que poidan contribuír á redución dos patróns de dominación de forma progresiva ata a súa desaparición. En definitiva, a creación de novas formas de comprender a feminidade e a masculinidade, así como trazos alternativos nas relacións entre os sexos.
  • coordinar un acompañamento integral nos procesos de recuperación da muller e das fillas/os vítimas de violencia machista.
  • incidir no traballo coa comunidade en xeral.

  Como Educadoras e Educadores Sociais vémonos na necesidade de cuestionar as nosas miradas, as nosas achegas e os nosos modelos de intervención, como miramos, que necesidades vemos, onde focalizamos e como acompañamos á comunidade.

  Como Ceesg seguiremos apostando por programas de mediación e acompañamento socioeducativo, desde un enfoque feminista, comunitario e integral, que atenda ao conxunto da comunidade educativa e solicitando a incorporación da figura da Educación Social nos centros educativos, como recurso para a prevención da violencia machista e a eliminación das desigualdades sociais entre o alumnado, a educación en valores e a incorporación da coeducación.

  O Ceesg, un ano máis en Negro contra as Violencias Machistas
  Listas de peritaxe xudicial 2022

  Cada ano, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) elabora unha listaxe de profesionais dispostas/os a actuar como peritas/os. Para este fin, ten aprobado un regulamento específico que foi adaptado recentemente á nova regulación de protección de datos persoais.

  A actividade pericial consiste na valoración obxectiva por parte de persoal experto dunha determinada situación ou feito, que pode ser influínte para a decisión xudicial, e pode ser empregado como proba nun xuízo. Este proceso está regulado pola Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil.

  As persoas que actúan como peritas/os prestan este servizo por conta propia (non hai contratación laboral co xulgado). Aínda que a formación e experiencia non son requisito para integrarse nesta lista, dende o Ceesg recomendamos ter algunha formación específica na materia e experiencia como educador/a social, pois é fundamental coñecer como funcionan os procedementos xudiciais, as designacións, situacións de incompatibilidade, ter práctica na redacción de informes, etc.

  Quen queira solicitar a súa inclusión nas listas de peritaxe, pode facelo cubrindo e enviando ao Ceesg a solicitude a servizos.colexiais@ceesg.gal.

  PRAZO ata o 31 de decembro de 2021 (incluído)

  Os datos que se faciliten enviaranse a Xulgados e Tribunais, ou facilitaranse ás entidades/persoas que poidan ter interese en contar cos servizos profesionais dunha/dun perita/o de parte.

  Listas de peritaxe xudicial 2022
  25N, o Ceesg #EnNegro contra as violencias

  25 de novembro, Día Internacional pola eliminación das violencias contra as mulleres.

  Sumámonos un ano máis á campaña ‘En Negro contra as violencias’, unha acción colectiva de sensibilización social, animando tamén a que todas e todos vos sumedes á iniciativa vestindo de negro xanelas, balcóns e lugares de traballo.

  #ContraAsViolencias #EnNegroContraAsViolencias #ContraAsViolencias #GaliciaEnNegro #EnNegro

  Web da campaña

  Twitter da campaña

  25N, o Ceesg #EnNegro contra as violencias
  Recurso contra bases do concello de Fene

  O Ceesg vén de presentar un recurso de reposición contra as bases do Concello de Fene para a formación de listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal, solicitando o cambio de denominación do posto ‘Técnico/a de intervención Familiar’, para que pase a denominarse ‘Educador/a social’.

  Recurso contra bases do concello de Fene
  XX Congreso da AIEJI

  A AIEJI (International Association of Social Educators) celebrará o seu vindeiro congreso en Lausana – Suiza do 6 ao 9 de setembro de 2022, baixo o título ‘La temporalidad en la acción educativa’.

  Na súa web pode consultarse o listado de conferencias confirmadas ata a data, e tamén existe a posibilidade de ofrecer unha proposta de taller/es para impartir no congreso, que será avaliada polo comité científico.

  Unha cita a nivel mundial das e dos profesionais da Educación Social.

  Ir á web do XXX Congreso da AIEJI

  XX Congreso da AIEJI
  Formación de postgrao: Intervención desde a Educación Social no sistema educativo

  A Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e o Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) desenvolven un Programa Formación universitaria sobre a intervención dende a Educación Social no Sistema Educativo.

  O Programa ten unha estrutura modular con tres itinerarios, conducentes a titulacións propias da UNED: Experto Universitario (30 créditos ECTS), Especialista Universitario (50 ETCS) e Máster en Investigación e Intervención desde a Educación Social no Sistema Educativo (70 ETCS).

  O Programa durará do 17 de xaneiro ao 30 de setembro de 2022.

  O prazo de inscrición está aberto ata o 17 de xaneiro de 2022.

  Máis información

  Formación de postgrao: Intervención desde a Educación Social no sistema educativo
  I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta. Desconto en inscrición de entidades

  O Ceesg participa como entidade colaboradora na difusión do I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta, que baixo o lema ‘El camino hacia la plena autonomía y el compromiso social’ se celebrará o día 1 (Madrid) e 2 (Donostia) de decembro 2021, dispoñendo tanto de modalidade online como presencial.

  O Congreso ten como principal obxectivo dar respostas innovadoras aos retos que se expón na actualidade a mocidade na súa transición á vida adulta en xeral e, en especial, a aqueles colectivos máis vulnerables. Así, preténdese como fin último contribuír á mellora da acción socioeducativa dirixida a mozas e mozos e, polo tanto, á sociedade en xeral.

  Os temas incluídos no programa do Congreso abarcan as principais cuestións que se lle presentan a quen traballa con mozas e mozos na educación actual: avances e resultados de investigación e transferencia de coñecemento sobre adolescencia e mocidade en tránsito á vida adulta/en dificultade social; a formación de profesionais que traballan coa mocidade; o traballo en rede: o rol de universidade, profesionais, entidades e administracións públicas; o proceso de autonomía dos mozos: resiliencia, empoderamento e benestar social.

  O Congreso está dirixido a persoal académico, profesionais, estudantes do campo da educación, a educación social, o traballo social, a psicoloxía, o dereito, a socioloxía e outras ciencias sociais, con interese en compartir coñecementos e experiencias sobre este ámbito.

  Ver información detallada

  NOTA-ACTUALIZACIÓN SOBRE INSCRICIÓNS. 19/10/2021. Segundo nos informa a organización, abriron a posibilidade a aquelas entidades que desexan inscribir a cinco ou máis persoas de abonar un prezo por inscrición de 30€. Para iso débese indicar claramente na inscrición a entidade á que se pertence, no apartado correspondente da web.

  I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta. Desconto en inscrición de entidades
  IX Invernada de cine de Cabreiros

  Un ano máis o Ceesg colabora coa Invernada de Cine de Cabreiros, que vai xa pola súa IX edición. Unha iniciativa de carácter cultural promovida pola asociación de veciños desta parroquia xermadesa e a Universidade de Santiago, coa colaboración do Ceesg e financiamento da Deputación de Lugo e o Concello de Xermade.

  O Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia encargarase da presentación doa primeira das proxeccións, o vindeiro 23 de outubro. ‘A poeta analfabeta’, baixo a dirección de Sonia Méndez, é o documental que inaugurará a invernada, cunha temática que nos achega á figura de Luz Fandiño, poeta e activista compostelá, nacionalista e feminista que se viu na obriga de emigrar na época franquista pero nunca perdeu de vista Galicia, onde retornou anos máis tarde, rematada a ditadura.

  A IX Invernada de Cine de Cabreiros estrutúrase en 6 sesións que se desenvolverán entre o 23 de outubro e o 18 de decembro e que inclúen non só proxeccións audiovisuais, senón tamén outras actividades como un espectáculo de maxia, un monólogo, unha peza teatral e a presentación dun libro.

  O aforo está limitado, polo que é necesario anotarse previamente chamando ao 686 104 780 ou 606 282 251.

  Máis información no seu perfil de facebook

  IX Invernada de cine de Cabreiros
  Reclámase unha rede de recursos terapéuticos con profesionais especializadas/os para persoas cunha demencia neurodexenerativa

  A Federación Alzhéimer Galicia xunto cos colexios profesionais de educación social (CEESG), fisioterapeutas (COFIGA), psicoloxía (COPG), terapia ocupacional (COTOGA) e traballo social (COTSG) manifestan a súa preocupación pola falta de recursos terapéuticos desenvolvidos por equipos de profesionais especializados na atención ás demencias neurodexenerativas.

  Os avances sociais e sanitarios producidos na sociedade galega durante as últimas décadas veñen de transformar o perfil e as necesidades das persoas maiores da nosa comunidade, que precisan novos xeitos de intervención.

  A importancia dun envellecemento activo e saudable que sirva para previr e detectar de xeito precoz as demencias neurodexenerativas ten que transformarse nun piar dos servizos de atención sociosanitaria en Galicia e atender esta realidade en todo o proceso que vai dende a prevención ata a intervención terapéutica.

  Neste sentido as Casas do Maior son unha ferramenta de apoio comunitaria das persoas maiores, sobre todo na loita contra a soidade non desexada, pero carecen de carácter terapéutico e non garanten unha atención integral e interdisciplinar.

  Así mesmo, ante a alta prevalencia das demencias neurodexenerativas en persoas maiores e a intensa campaña que se está a realizar a favor do envellecemento activo e detección precoz, urxe o desenvolvemento de recursos especializados de atención a persoas con deterioro cognitivo leve en todo o territorio rural de Galicia.

  É preciso achegar os recursos de promoción e prevención, que están dentro da carteira de servizos de atención a dependencia, ao contorno rural, establecendo puntos de atención á cidadanía nos distintos concellos de Galicia

  Estes recursos ofrecen, mediante a intervención de profesionais especializadas/os en atención ás demencias, unha serie de servizos para as persoas afectadas e as súas familias, ademais de enriquecer o contorno social onde leven a cabo e axudar a fixar poboación.

  Reclámase unha rede de recursos terapéuticos con profesionais especializadas/os para persoas cunha demencia neurodexenerativa
  Manifesto do CGCEES polo Día Mundial da Saúde Mental

  Polo Dïa Internacional da Saúde Mental, celebrado onte 10 de outubro, o CGCEES, uníndose á loita contra o estigma que padecen as persoas con enfermidade mental enviou unha mensaxe de apoio á sensibilización deste colectivo en positivo, poñendo a mirada na sensibilización socioeducativa. Un proceso construtivo, no que nos acompaña a mirada de educadoras e educadores sociais que traballan para construír convivencia como forma de chegar a ese fin último da educación: o pleno desenvolvemento das persoas.

  #EdusoESSaludMental

  Ver manifesto

  Manifesto do CGCEES polo Día Mundial da Saúde Mental
  Achegas á Lei de Inclusión

  Un dos acordos acadados na xuntanza mantida o pasado mes de agosto coa Dirección Xeral de Inclusión Social foi que o Ceesg realizaría achegas á modifición da Lei de Inclusión Social.

  O documento presentado recolle achegas que defenden a posta en valor do labor realizado polas educadoras e educadores sociais, así como noutras cuestións concretas, como asegurar o cumprimento de prazos, a adecuación de ratios adecuadas para unha intervención socioeducativa eficaz, a protección de datos, proposta de novas liñas especiais de apoio, así como outras propostas de nova implementación.

  Achegas á Lei de Inclusión
  Comunicado do Ceesg Día Mundial da Saúde Mental (10 outubro)

  O vindeiro domingo, 10 de outubro, celébrase o Día Mundial da Saúde Mental. Desde o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, un día e un ano máis, salientamos a importancia de pór ás persoas no centro das políticas públicas: de investir na comunidade, de crear programas e recursos que teñan como obxectivo garantir o benestar da cidadanía en todos os aspectos. Un día e un ano máis, reivindicamos e pedimos ás administracións unha aposta clara no investimento de recursos de calidade destinados á atención en saúde mental.

  A raíz desta pandemia mundial, mais partindo dunha problematica que vén de lonxe, observamos como crece a demanda do número de persoas que precisan atención en saúde mental, non así os recursos humanos para dar resposta a estas necesidades. Vémolo na rúa, nos medios, na rede. Urxe investir en recursos destinados a este ámbito.

  Falta reforzar a Educación Social en centros educativos para a prevención do acoso escolar, educación para a saúde, prevención de adiccións, educación afectivo sexual, habilidades sociais e outras. Falta reforzar a atención primaria con profesionais que permitan que nos anticipemos e que traballemos coa cidadanía para a adquisición de ferramentas que lles permitan xestionar as súas emocións, a súa vida. Falta reforzar os dispositivos de Saúde Mental e de adiccións para que a maior parte da poboación teña unha atención de calidade baseada na resposta ás súas necesidades, sen listas de espera interminables, cun aborde integral sobre súa problemática, dende a cercanía. Falta crer na importancia de apostar pola saúde mental das persoas.

  E, si: falta inversión e compromiso por parte de todas as administracións públicas, mais sobran ganas e a vontade das profesionais dispostas e preparadas para abordar as numerosas demandas sociais neste aspecto.

  En Galicia somos moitas as educadoras sociais que traballamos en equipos multidisciplinares en recursos de Saúde Mental e adicións e concordamos na importancia e na necesidade de ser escoitadas de cara ó mantemento dunha rede sólida de atención a cidadanía. A Consellería de Sanidade ten a sorte de contar no país con diversas profesionais preparadas e con experiencia á súa disposición para poder levalo a cabo. Agora só falta que empregue estes recursos. Que nos escoite. Que aposte por unha rede que existe e que é de vital importancia que reforce. O diálogo e o encontro entre as institucións e os profesionais sociosanitarios é clave para coidar e favorecer o benestar da cidadanía. Escoitémola e invistamos nela.

  Comunicado do Ceesg Día Mundial da Saúde Mental (10 outubro)
  Resultados do 7º Concurso TFG.eduso

  O Concurso TFG.eduso premia os mellores traballos de fin de grao de Educación Social presentados en galego nas universidades galegas.
  Nesta sétima edición valoráronse os TFG dos cursos 18/19 e 19/20, cun total de 5 e 14 traballos presentados a concurso respectivamente.

  O fallo do xurado é o seguinte:

  CURSO 18/19

  Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA:
  • Título: Adolescentes e ocio: análise cualitativa en medidas xudiciais en medio aberto nos CIEMA de Galicia.
  • Autor: Xesús Martínez Fernández.
  • Titora: María Dapía Conde (Universidade de Vigo)
  Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:
  • Título: Renda Básica e Educación Social: cara un novo paradigma nos servizos sociais.
  • Autor: Rodrigo Gil Cedillo.
  • Titora: María Dolores Candedo Gunturiz (Universidade da Coruña)
  MENCIÓN ESPECIAL
  • Título: A prensa proxeneta en Galicia. Unha análise dos anuncios de prostitución dende a Educación Social.
  • Autora: Ana Pousada Gómez.
  • Titora: María Lameiras Fernández (Universidade de Vigo)

  —-
  CURSO 19/20

  Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA
  • Título: A xestión cultural no eido local galego: as funcións do educador/a social.
  • Autor: Alejandro Ventura Amado.
  • Titora: María Barba Núñez (Universidade da Coruña)
  Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:
  • Título: Porno e educación afectivo-sexual. Un quefacer actual do/a profesional da Educación social.
  • Autora: Noelia Moreau Castro.
  • Titora: María del Carmen Gutiérrez Moar (Universidade de Santiago de Compostela)
  MENCIÓN ESPECIAL
  • Título: A vellez máis alá da heteronorma: Un estudo cualitativo sobre a formación, coñecementos, actitudes e percepcións dos/as profesionais de centros para maiores.
  • Autora: Nazaret Blanco Pardo.
  • Titora: María Victoria Carrera Fernández (Universidade de Vigo)

  Parabéns ás persoas gañadoras!!

  Queremos agradecer a súa participación a todas e todos os participantes que presentaron os seus traballos ao concurso, así como ao xurado, que fixeron posible levar a cabo esta iniciativa. Nesta convocatoria, o xurado estivo integrado por:

  • María Díaz de Robles Badía, profesora da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED)
  • Jesús Deibe Fernández Simo, profesor da Universidade de Vigo.
  • Luisa Losada Puente, profesora da Universidade da Coruña.
  • Germán Vargas Callejas, profesor da Universidade de Santiago.
  • Pilar Ramallal Fernández, vogal do Ceesg.


  Actualmente continúa aberto o prazo, ata o 15 de novembro, da 8ª edición do concurso, para traballos presentados no curso 20/21.

  Nos seguintes enlaces está dispoñible un resumo de cada un dos traballos, que se recollerán de xeito completo nunha publicación que editará o Ceesg.

  Resultados do 7º Concurso TFG.eduso
  Día Internacional da Educación Social 2021. Manifesto CGCEES

  30 anos de implantación do título de Educación Social, 30 anos sen regulación profesional.

  Neste Día Internacional da Educación Social, o Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales pon o foco no 30 aniversario do título universitario polo que accedemos, ou deberiamos acceder como o resto das profesións do noso país, aos postos de traballo de Educador e Educadora Social.

  Feliz #EDUSODAY2021

  Ver manifesto do CGCEES

  Para visibilizar nas redes sociais a importancia e necesidade desta profesión, o CGCEES tamén creou o hashtag #EDUSODAY2021. Esperamos as túas achegas!

  #EDUSODAY2021

  Día Internacional da Educación Social 2021. Manifesto CGCEES

  Por que colexiarse?

  Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

  logo representativo